Retningslinjer for intern varsling

Litteraturhuset Fredrikstad har som arbeids- og oppdragsgiver en plikt til å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for sine ansatte, og som organisasjon har vi et ansvar for å fremme likestilling, søke å hindre diskriminering og trakassering, overfor sine ansatte, frilansere, selvstendig næringsdrivende og frivillige som er tilknyttet organisasjonen.

Arbeids- og oppdragsgivere skal etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Er du selvstendig næringsdrivende og frilanser har du altså krav på at vi, hvis du er tilknyttet oss i oppdrag, forebygger og reagerer mot trakasserende handlinger.

Ansvaret omfatter å sikre at egne ansatte, oppdragstakere, frivillige mv. ikke trakasserer andre, men også at egne ansatte, oppdragstakere, frivillige mv. ikke blir utsatt for trakassering fra for eksempel kunder, andre frilansere, oppdragstakere osv.

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold på arbeidsplassen til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være brudd på Litteraturhuset Fredrikstads retningslinjer, lovverket eller etiske normer, medarbeidere som mobbes eller fryses ut, økonomiske misligheter, fare for liv og helse, økonomisk utroskap/underslag og korrupsjon.

Hvorfor er det viktig å varsle?

 • For at det kritikkverdige forholdet kan rettes opp
 • Fordi det er etisk riktig å si i fra om kritikkverdige forhold
 • Fordi åpenhet er en ønsket verdi
 • Fordi vi har en juridisk plikt til å gjøre det
 • Fordi det anses som en lojal handling
 • Fordi avvik fra retningslinjer og regler kan ha negative økonomiske konsekvenser

Dette er våre retningslinjer for intern varsling.

 1. Rett og plikt til å varsle

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten jfr. aml § 2-4 (1). Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Litteraturhuset Fredrikstad positivt. Ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare, f.eks. aml § 2-3 (2) bokstav b, d, og e.

 1. Hvem kan varsle?

Arbeidstakere, oppdragstakere, frilansere, styrets medlemmer og frivillige som jobber for Litteraturhuset Fredrikstad kan varsle til ledelsen om kritikkverdige forhold som oppstår i forbindelse med deres utførelse av arbeid.

 1. Hvem skal det varsles til internt?

Dersom en medarbeider oppdager kritikkverdige forhold skal den leder som har mulighet til å gjøre noe med det kritikkverdige forhold varsles. Dette kan være nærmeste leder, men også andre. Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter.

 1. Den som varsler skal ikke straffes, (jf aml § 2-5.)

Varsleren skal ikke oppleve gjengjeldelser i forbindelse med varsling (verken av kolleger eller ledere) f.eks. forbigåelse i forhold til arbeidsoppgaver eller lønnsutvikling, mobbing eller utfrysing. En varsler som opplever dette må si fra til styreleder.

 1. Oppfølging av varsling

Leder må foreta en saklig vurdering av det innmeldte for så å ta stilling til hvordan varselet skal håndteres:

 • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen 14 dager om leders håndtering.
 • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren får en ordentlig forklaring på hvorfor det ikke er nødvendig å gå videre med saken.
 • Ledelsen har et ansvar for å ta vare på personer som utsettes for påstand om kritikkverdige forhold og det skal ikke iverksettes eventuelle reaksjoner overfor den det varsles om før de påståtte kritikkverdige forhold er bevist eller dokumentert.
 • Ved anonym varsling vil ikke den som har mottatt et varsel ha samme mulighet til å gi en tilbakemelding.
 1. Fortrolig

En varsling skal behandles fortrolig. Det må skilles mellom varsling fra en informant og varsling fra den berørte personen selv. Varsling fra en informant: Den som blir varslet om vil ha krav på innsyn i saken, men ikke nødvendigvis hvem informanten er dersom informanten ønsker fortrolighet. I den grad vedkommende ønsker å være anonym, vil det måtte foretas en vurdering i forhold til hensynet til kontradiksjon.

Varsling fra den som er berørt: Varsleren vil ikke kunne kreve anonymitet dersom dette ikke ivaretar hensynet til kontradiksjon. Leder må til enhver tid vurdere hvilke dokumenter som er nødvendig å lagre. Dokumenter som lagres, lagres i henhold til de vanlige prosedyrer og som ivaretar den enkeltes personvern. Annen dokumentasjon må slettes.

Saker om diskriminering og seksuell trakassering skal ideelt sett håndteres internt i organisasjoner og på arbeidsplassen. Dersom du opplever mangelfull håndtering, er Diskrimineringsnemnda et klageorgan. Du kan melde inn både enkeltpersoner for seksuell trakassering og/eller diskriminering, og du kan melde inn arbeidsgivere du mener ikke har gjort nok for å forebygge og forhindre diskriminering og trakassering på arbeidsplassen.

Hvor skal jeg varsle?

Internt på Litteraturhuset Fredrikstad skal varslet normalt gis til daglig leder – eller styreleder. Hvis dette ikke føles riktig – eller du ikke når frem – kan styremedlem Morten Fredriksen varsles.

Politiet og domstolene 

Dersom du opplever grov seksuell trakassering, seksuelle overgrep, hatytringer, utpressing eller vold, er dette brudd på straffeloven og slike lovbrudd anmeldes til politiet og behandles av domstolene. Ved politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte kan du motta informasjon og veiledning om det å anmelde.

Balansekunsts rådgivningstelefon 

Tlf. 400 38 800

Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst tilbyr gratis juridisk rådgivning om saker som omhandler diskriminering, seksuell trakassering og maktmisbruk i kulturlivet. Du er velkommen til å benytte deg av rådgivningstelefonen enten du er kulturutøver, ansatt, publikum, arbeidsgiver eller kollega. Er du usikker på hva du har opplevd, eller på hvordan du kan gå videre med en sak, kan du få veiledning av Balansekunsts jurist. Alle henvendelser behandles fortrolig, og det er mulig å være anonym.

 

Vedtatt av styret i Litteraturhuset Fredrikstad, 15. desember 2022.

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev