Vitalt: En autismebølge i samfunnet?

Autisme, barneautisme og Aspergers syndrom er diagnoser som har økt sterkt i alle vestlige laEr nd de siste par tiårene. Det er store individuelle forskjeller hos mennesker med autisme, og derfor brukes begrepet «autismespekteret». Beregninger har vist at 0,9 prosent av alle norske barn har blitt diagnostisert med en autismespekterdiagnose i spesialisthelsetjenesten ved tolv års alder, og om lag 4 ganger flere gutter enn jenter får en diagnose. Hvorfor er det slik? Tyder dette på en autismebølge i samfunnet?

Torsdag 18. april kl. 19.00 inviterer Sykehuset Østfold til et nytt folkemøte i serien “Vitalt”. Da spør vi spesialistene Ole Hafsmo, Terje Edvin Jensen, Aina Dahle Norbom og Kristin Sørbrøden Breda fra Sykehuset Østfold om hvordan vi kan forstå autisme bedre, og hvordan du som pårørende eller som en del av nærmiljøet til et barn med autismediagnose kan møte barnet og deres familier på best mulig måte. Du får også høre hvordan sykehuset jobber med oppfølging av barn med autismespekterdiagnose og hvordan vi samarbeider med familie og øvrige hjelpetjenester.

Ole Hafsmo er psykologspesialist ved seksjon barne og ungdomshabilitering HABU/ÅBUK og jobber som psykolog ved Barnehabiliteringen ved Sykehuset Østfold. Han har over 20 års erfaring med utredning og oppfølging av barn og unge med utviklingsforstyrrelser. Ole har en spesialitet i klinisk nevropsykologi med nevroutviklingsforstyrrelser som hovedområde.

Terje Edvin Jensen er vernepleier og klinisk spesialist i miljøterapi ved seksjon barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold. Han er utdannet vernepleier i 1999 og har en mastergrad i læring i komplekse systemer (2009) fra OsloMet. Terje har arbeidet med barn og ungdom med autisme siden 1999 og vært ansatt i spesialisthelsetjenesten siden 2002, og i Sykehuset Østfold fra 2015. Terje er spesielt opptatt av tidlig identifisering, utviklings-støttende intervensjoner for barn med funksjonsvariasjoner og samarbeid med familiene og øvrige hjelpetjenester.

Aina Dahle Norbom er spesialpedagog ved seksjon barne- og ungdomshabilitering, Sykehuset Østfold. Hun har bachelor i læringspsykologi (2011) og har en mastergrad i læring i komplekse systemer (2013) fra OsloMet. Aina har jobbet med barn i førskolealder med autismespekterforstyrrelse i kommune fra 2014 til 2019 og startet i spesialisthelsetjeneste i 2019. Aina er spesielt opptatt av tidlig innsats og samarbeid rundt barnet, familiene og øvrige hjelpetjenester.

 

Kristin Sørbrøden Breda er seksjonsleder ved Seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU), Sykehuset Østfold. Hun er klinisk sosionom i familieterapi, har videreutdanning i psykisk helsearbeid for barn og unge, Marte Meo-samspillsveiledning, og en mastergrad i organisasjon og ledelse. Kristin har arbeidet i sosialkontor, barnevern, med flyktninger, asylsøkere og enslige mindreårige flyktninger, barneavdeling/NFI, rusbehandling, psykisk helsevern for barn og unge, familievern og habilitering, for å nevne noe. Hun har vært leder i mer enn 20 år, senest seksjonsleder for Bærum BUP før leder for HABU fra 2018.

 

Autisme

  • Autisme er en utviklingsforstyrrelse som varer livet ut.
  • Mennesker med autisme sliter med sosialt samspill og kommunikasjon, har gjerne gjentakende og rigid adferd og begrensede interesseområder.
  • Det er store individuelle forskjeller hos mennesker med autisme. Derfor benyttes i dag begrepet «autismespekteret».
  • Betegnelsen «Barneautisme» brukes når symptombildet er stort. Utviklingen før treårsalderen avviker fra normalen.
  • «Aspergers syndrom» skiller seg fra barneautisme ved at språklig og kognitiv utvikling ikke er forsinket
  • Forskning har påvist at gener spiller en viktig rolle i utviklingen av autisme. Det er i dag begrenset kunnskap om miljøfaktorer som årsak. Høy alder hos foreldre, enkelte medisiner og infeksjoner som påvirker fosteret under svangerskapet, kan ha betydning.

Kilder: Helsenorge, Autismeforeningen, Statped, ICD-10

Beregninger har vist at 0,9 prosent av alle norske barn har blitt diagnostisert med en autismespekterdiagnose i spesialisthelsetjenesten ved tolv års alder (Surén et al., 2012, 2013).  Psykiske plager og lidelser hos barn og unge – FHI

«VITALT» er navnet på Sykehuset Østfolds nye serie av folkemøter, som gjennomføres 4-6 ganger i året med ulik tematikk innen helse.

Vitalt: En autismebølge i samfunnet?

Kropp og sinn

Tid: torsdag 18. april 2024

Klokken: 19.00 - 20.30

Pris: gratis

Arrangør: Sykehuset Østfold

Kommende arrangementer

Her finner du en oversikt over alle våre kommende arrangementer de neste månedene. Vi huser både egne og andres arrangementer.

Bli medlem i Litteraturhuset Fredrikstad

Støtt Litteraturhuset Fredrikstad, få rabatter på billetter - og bli en del av oss!

Les mer her

Meld deg på vårt

Nyhetsbrev